Klauzula inf. RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu Chemik w Bydgoszczy.

Szanowni Goście,

Hotel Chemik z siedzibą w Bydgoszczy dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie                                    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako: „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest   Metalko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz (dalej zwaną jako: „Hotel”).

 

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

1.zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. wykonania ciążących na Hotelu obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

1. przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;
2. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3. przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT) i innych nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę.
 

 

 Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej;
2. innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki).


Ponadto pragniemy poinformować, że:

 1. nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  2. państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;
  3. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a zatem Hotel wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.
  4. zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
  sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
  usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
  umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,
  przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
  przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.
  Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: hotel@metalko.com.pl.

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.