Monitoring Wizyjny - klauzula inf..

MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informujemy, że w celach zapewnienia bezpieczeństwa na mocy art. 3 ust 2 lit a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 2017r.  (Dz.U. z 2021r. poz. 1995), a także na podstawie art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.
  z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.) na terenieHoteli CHEMIK
  w Bydgoszczy prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Hotel CHEMIK z siedzibą
  w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 48, 85-825 Bydgoszcz zwany dalej: Hotel.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się, poprzez adres e-mail: hotel@metalko.com.pl , telefonicznie 52 374 89 13 lub pisemnie na adres Hotelu.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje wejście do hotelu, recepcję oraz na zewnątrz elewację budynku wraz z terenami zielonymi i parkingiem.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przezHotel w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Hotelu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i f) RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy).
 6. Hotel będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, nie dłużej niż 30 dni.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Hotel podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Hotelu na podstawie zawartych umów powierzenia.
 8. Informujemy, że wobec danych zarejestrowanych przez monitoring nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Hotel nie będzie przekazywał danych osobowych z monitoringu do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

 

Pragniemy poinformować, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest
w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, nadto w związku z cytowanym przepisem art. 11 RODO – zastosowania nie mają art. 15 do art. 20 RODO – to jest prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
  i bezprawnie (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/ Pan prawo;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Banku. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Bank nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
  i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.